Docent w Zakładzie Zarządzania Łańcuchem Dostaw na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. Wydziałowy koordynator współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z dobrym kontaktem z wieloma przedsiębiorstwami w regionie. Prezes Zarządu Związku Pracodawców „LODZistics” – Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej. Członek Rady Kierunku Studiów Logistyka na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, współtwórca programu studiów na tym kierunku. Od wielu lat związany z logistyką poprzez badania naukowe i kształcenie studentów, prowadzenie prac dyplomowych o charakterze badawczym i wdrożeniowym w zakresie logistyki i łańcucha dostaw. Konsultant wdrożeniowy w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw, zarządzania jakością oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

 

Associate professor at the Department of Supply Chain Management at the Faculty of Organization and Management of the Lodz University of Technology. Departmental coordinator of cooperation with the socio-economic environment with good contact with many enterprises in the region. President of the Board of the Employers’ Association „LODZistics” – Logistics Business Network of Central Poland. Member of the Logistics Studies Course Council at the Faculty of Organization and Management of the Lodz University of Technology, co-creator of the study program in this field. For many years associated with logistics through research and education of students, conducting research and implementation diploma theses in the field of logistics and supply chain. Implementation consultant in enterprises of the Lodz region in the field of supply chain optimization, quality management and IT systems supporting management.